Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Müller-Werkzeug Benelux BV

1 Werkingssfeer
Onze verkoopvoorwaarden gelden bij uitsluiting; klantvoorwaarden die met onze Algemene Verkoopvoorwaarden in strijd zijn of hiervan afwijken, worden door ons niet
erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook geldig indien wij, op de hoogte van bepalingen
van cliënt die afwijken of strijdig zijn met onze Algemene Verkoopvoorwaarden, de levering aan cliënt toch zonder enig voorbehoud uitvoeren.

2 Aanbieding

Indien de bestelling kan worden gekwalificeerd als aanbieding in de zin van § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), kunnen wij deze binnen 2 weken aanvaarden.
De op afbeeldingen, tekeningen, calculaties en overige gegevens rustende eigendomsrechten en auteursrechten blijven ons voorbehouden. Dit geldt eveneens voor
schriftelijke gegevens die als “vertrouwelijk” kunnen worden aangeduid. Voor de reproductie ervan bestemd voor derden heeft de cliënt onze uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming nodig. Afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke producten.
Voor wederverkopers geldt een minimale bestelwaarde van 50,00 euro.
Wij behouden ons het recht voor om constructietechnische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving uit te voeren
Voor productnummers die beginnen met EQ zijn speciale voorwaarden van kracht.

3 Betalingsvoorwaarden
Voor zover op de opdrachtbevestiging niets anders is vermeld, zijn onze prijzen geldig “af magazijn Küps”; uitgezonderd de verpakking, deze wordt afzonderlijk
gefactureerd.
De wettelijk vereiste omzetbelasting is niet in onze prijzen inbegrepen; deze wordt volgens het wettelijk vereiste percentage op de dag van facturering afzonderlijk op de
factuur vermeld.
Facturen en leveringen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum, in dat geval minus 2 procent korting voor contante betaling, ofwel binnen 30 dagen te worden voldaan.
Ten aanzien van de gevolgen bij een eventueel betalingsverzuim is de wettelijke regelgeving van kracht.
De cliënt kan geen recht doen gelden op verrekening.
Vertegenwoordigers zijn niet gerechtigd tot incasso van facturen.

4 Levertijd en verzuim bij inontvangstneming
Pas na opheldering van alle technische kwesties vangt de door ons aangegeven levertijd aan.
Het nakomen van onze verplichting tot levering veronderstelt voorts dat van een tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichting zijdens cliënt sprake is. De exceptie
van niet-nakoming blijft voorbehouden.
Indien cliënt met de inontvangstneming in verzuim is of indien hij toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van overige verplichtingen tot medewerking, zijn wij gerechtigd
de hierdoor geleden schade, eventuele meerkosten inbegrepen, ter vergoeding in rekening te brengen. Verder strekkende aanspraken blijven voorbehouden.
Voor zover de bepalingen vermeld in paragraaf 3 van toepassing zijn, berust het risico van het toevallige tenietgaan of van een toevallige verslechtering van de zaken bij
cliënt, indien deze in gebreke is gebleven om mee te werken aan inontvangstneming.

5 Overgang van risico – verpakkingskosten
Indien op de opdrachtbevestiging niets anders is vermeld, wordt levering “af magazijn Küps” overeengekomen.
Voor het retour nemen van verpakkingen gelden speciale afspraken.
Indien cliënt zulks wenst, kunnen wij middels een transportverzekering dekking op de levering verlenen; de kosten hiervan zijn voor rekening van cliënt.
Vanaf een productwaarde van 100,00 euro vindt levering franco plaats en zonder verpakkingskosten. Uitgesloten hiervan zijn productleveringen met een totaalgewicht van
meer dan 30 kg en leveringen aan wederverkopers.

6 Garantie ter zake van gebreken en terugzending
Bij garantieaanspraken ter zake van gebreken zijdens cliënt wordt verondersteld dat deze zijn onderzoeks- en reclamatieplichten zoals bedoeld in § 377 HGB (Duits
Wetboek van Koophandel) is nagekomen.
Garantieaanspraken ter zake van gebreken worden door ons alleen in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na inontvangstneming van de zaken door
koper bij ons zijn ingediend.
Wij zijn conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk indien cliënt schadevergoedingsaanspraken claimt die berusten op opzet of grove nalatigheid, inbegrepen opzet
of grove nalatigheid door onze vertegenwoordigers of personen waarvan wij ons bedienen bij de nakoming van onze verplichtingen. In zoverre ons geen opzettelijke
contractbreuk ten laste wordt gelegd, blijft de aansprakelijkheid tot schadevergoeding beperkt tot de te voorziene, normaliter optredende schade.
Wij zijn conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk indien wij toerekenbaar een wezenlijke contractverplichting zouden schenden; in dat geval blijft echter de
aansprakelijkheid tot schadevergoeding beperkt tot de te voorziene, normaliter optredende schade.
De aansprakelijkheid wegens toerekenbare schending van leven, lichaam en gezondheid blijft onverminderd geldig; deze geldt ook voor de dwingende aansprakelijkheid
volgens de wet op de productaansprakelijkheid.
Voor zover in het vorenstaande niets afwijkends is overeengekomen, is aansprakelijkheid uitgesloten.
De verjaringstermijn voor garantieaanspraken terzake van gebreken bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf het tijdstip van risico-overgang.
Terugzendingen (retourneringen) moeten in principe franco huis worden verstuurd/afgehandeld. Niet-franco terugzendingen worden niet in ontvangst genomen en aan
afzender geretourneerd.

7 Algehele aansprakelijkheid
Een verdergaande aansprakelijkheid voor schadevergoeding zoals voorzien in § 6 is – zonder rekening te houden met de juridische aard van de kenbaar gemaakte
aanspraak – uitgesloten.
Dit geldt met name voor aanspraken op schadevergoeding op grond van toerekenbare tekortkomingen bij het aangaan van de overeenkomst, aanspraken wegens overige
plichtsverzakingen of wegens delictgerelateerde aanspraken op vergoeding vanwege zaaksschade in de zin van § 823 BGB.
De beperking omschreven in paragraaf 1. geldt ook in zoverre cliënt ingeval van een aanspraak op schadevergoeding afziet van de eigenlijke vervangingsprestatie en in
plaats daarvan vergoeding van nutteloze uitgaven eist.
In zoverre de schadevergoedingsaansprakelijkheid jegens ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met het oog op de persoonlijke schadevergoedingsaansprakelijkheid
van ons personeel, onze medewerkers, vertegenwoordigers en personen waarvan wij ons bedienen bij nakoming van onze verplichtingen.

8 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de gekochte zaken blijft tot aan de ontvangst van alle uit de leveringsovereenkomst voortvloeiende betalingen bij ons berusten. Indien cliënt in strijd
handelt met de overeenkomst, met name bij een betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd de gekochte zaken terug te nemen. Bij het terug nemen van de gekochte zaken
wordt de overeenkomst automatisch geannuleerd. Na terugneming van gekochte zaken zijn wij bevoegd tot productief making hiervan; de opbrengst hiervan wordt, na
aftrek van redelijke verwerkingskosten, in mindering gebracht op de schuldverplichtingen van cliënt.
Cliënt is verplicht om de gekochte zaken zorgvuldig te behandelen.
Bij beslaglegging of andere inbreuken door derden dient cliënt ons onverwijld schriftelijk hierover te informeren, zodat wij een eis tot schadevergoeding in de zin van § 771
ZPO (Duits Burgerlijk Procesrecht) aanhangig kunnen maken. In zoverre de derde niet in staat is om jegens ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een
rechtsvordering in de zin van § 771 ZPO te vergoeden, is cliënt aansprakelijk voor de voor ons ontstane derving.
Cliënt is gerechtigd de gekochte zaken in het kader van een normaal zakenverkeer door te verkopen; hij cedeert ons echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het
gefactureerde eindbedrag (inclusief BTW) van onze vordering(en) die hem op grond van de wederverkoop jegens zijn afnemer of derde toekomen, en wel ongeacht het
feit of de gekochte zaak met of zonder nadere verwerking werd doorverkocht. Ook na cessie blijft de cliënt gemachtigd tot het incasseren van deze vordering. Onze
bevoegdheid om de vordering zelf te incasseren, blijft hierbij onverminderd van kracht. Wij verplichten ons er echter toe om de vordering niet te incasseren zolang cliënt
zijn betalingsverplichtingen op grond van de ontvangen opbrengsten nakomt, geen betalingsachterstand oploopt en er met name geen aanvraag is ingediend voor
procedures tot schikking of insolventverklaring of niet in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Indien zulks echter het geval is, kunnen wij eisen dat
cliënt ons in kennis stelt van de gecedeerde vorderingen en de dienovereenkomstige debiteuren, dat hij alle voor incasso vereiste gegevens overlegt, de bijbehorende
bescheiden aanreikt en de debiteuren (derden) van de cessie op de hoogte stelt.
De verwerking of omvorming van de gekochte zaken door cliënt wordt steeds ten behoeve van ons uitgevoerd. Indien de gekochte zaak wordt verwerkt in combinatie met
andere, ons niet toebehorende objecten, verwerven wij daarmee de mede-eigendom van het nieuwe object, zulks in evenredigheid met de waarde van de gekochte zaak
(eindbedrag op factuur, inclusief BTW) ten opzichte van de andere verwerkte objecten ten tijde van de verwerking. Voor het door de verwerking ontstane object geldt
overigens hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde zaak.
Wanneer de gekochte zaak onlosmakelijk wordt vermengd met andere, ons niet toebehorende objecten, verwerven wij daarmee de mede-eigendom van het nieuwe
object, zulks in evenredigheid met de waarde van de gekochte zaak (eindbedrag op factuur, inclusief BTW) ten opzichte van de andere vermengde objecten ten tijde van
de vermenging. Geschiedt de vermenging dusdanig dat de zaak van cliënt als hoofdzaak aan te merken valt, dan geldt als overeengekomen dat cliënt een evenredig
gedeelte van de mede-eigendom aan ons overdraagt. Cliënt houdt het zo ontstane object, waarvan wij enig eigenaar of mede-eigenaar zijn, voor ons in bewaring.
De cliënt cedeert ons ook, tot zekerheid van onze vorderingen jegens hem, de vorderingen die voortvloeien uit de onlosmakelijkheid van de gekochte zaak met een
grondperceel van een derde.
Wij verplichten ons er toe om de ons toekomende zekerheden op verzoek van cliënt vrij te geven in zoverre de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te
waarborgen vorderingen met meer dan 10% te boven gaat; de selectie van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.
Wegens de uit de opdracht voortvloeiende vordering komt ons een contractueel pandrecht toe voor de op grond van de opdracht in ons bezit gekomen objecten. Op het
contractuele pandrecht kan ook aanspraak gemaakt worden wegens vorderingen voortvloeiende uit vroegere leveringen, werkzaamheden en overige prestaties, in zoverre
deze samenhangen met het object in de opdracht. Voor overige aanspraken op grond van de zakelijke relatie geldt het contractuele pandrecht alleen in zoverre dit niet is
aangevochten of van een geldige rechtstitel sprake is en het opdrachtobject toebehoort aan opdrachtgever.

9 Overige bepalingen
Mondelinge afspraken zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door ons werden bevestigd.
Leveringen die niet zijn ontleend aan onze productcatalogus (speciale verwervingen), zijn uitdrukkelijk uitgesloten van terugzending of omwisseling.
Bij foutieve bestellingen berekenen wij een tarief van 15 % voor terugname en verwerking, echter minimaal 10,00 euro netto.

10 Bevoegde rechtbank – plaats van nakoming
In zoverre de cliënt handelt als zakelijke relatie geldt het gebied waarin wij onze hoofdvestiging hebben als het bevoegde rechtsgebied; wij zijn echter gerechtigd ook een
eis tot schadevergoeding in te dienen in het rechtsgebied van de woonplaats van cliënt.
Voor overige bepalingen is het wettelijk Nederlands recht is van kracht;
Indien op de opdrachtbevestiging niets anders is vermeld, geldt het adres van onze hoofdvestiging als plaats van nakoming.

MÜLLER-WERKZEUG BENELUX BV
Automotive Speciaal Gereedschap
Toepadweg 4
NL-5301 KA Zaltbommel

Directeur: Arnold van Eeuwijk
Vestigingsplaats van bedrijf: Zaltbommel
KvK.: Nr.: 54414482
BTW-nummer: NL851295952B01

Internet: https://www.mueller-werkzeug.nl
E-mail: info@mueller-werkzeug.nl
Telefoon: (+31) 0418-680343
Telefax: (+31) 0418-680344

Juridische bepalingen:
Copyright © 2018 Müller-Werkzeug GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden. Nadruk, vermelding in online-diensten en op het internet evenals reproductie op informatiedragers zoals cd-rom, dvd, etc., ook gedeeltelijk,
uitsluitend na voorafgaande toestemming van de samensteller. Wij behouden ons het recht voor constructietechnische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving uit
te voeren
Afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product.
Drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.